My Cart

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a kamenných obchodech FixThat.cz. Internetový obchod provozuje firma: FixThat IČ 06474241, se sídlem Na Pastvisku 4, Opava, 74705. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího FixThat a kupujícího (zákazník). Obchodní podmínky jsou platné pro všechny servisní a odběrná místa FixThat i v případě, že jsou provozovány jinými s.r.o.

Obecné servisní podmínky

 • Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.FixThat.cz.
 • Obchodní podmínky FixThat jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu. Za předání zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu se rozumí zejména zaslání zařízení k opravě prostřednictvím přepravní služby.
 • V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.
 • Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.
 • Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.
 • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Zákazník si může na vlastní riziko zažádat o předčasné vydání servisovaného zařízení, než je doba servisem doporučená vzhledem k danému servisnímu zásahu. V takovém případě je zařízení zákazníkovi vydáno, ale na servisní úkon se nevztahuje žádná záruka. To platí zejména při servisních úkonech jako je např. lepení displeje.
 • Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 • Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
 • Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. Dále může být účtován zákazníkovi poplatek 250Kč za vrácení přístroje bez provedení opravy nebo je-li přístroj neopravitelný při využití služeb FixThat na odběrných místech společnosti.
 • O diagnostiku mobilních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované a časově náročné. Jedná-li se o diagnostiku po těžkém poškození přístroje s nejednoznačnou závadou, v tomto případě muže být zákazníkovi naúčtována cena 500Kč s DPH. Stejně tak, jde-li o diagnostiku závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvůli oxidaci uvnitř mobilního telefonu složitá, muže být zákazníkovi naúčtována cena této diagnostiky 500Kč s DPH.
 • Na provedený servisní úkon poskytuje servis doživotní záruku v od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku 12 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou nebo známky po mechanickém poškození, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu FixThat, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah, a to v plném rozsahu.
 • V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 11. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku závady.
 • Záruční doba na baterie je 6 měsíců. Tato záruka se však nevztahuje na “živostnost” baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.
 • Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní.
 • Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky, hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
 • Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod. 
 • Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě.
 • Po dobu opravy může servis poskytnout zákazníkovi náhradní přístroj zdarma, včetně redukce na sim kartu. Zákazník, kterému byl zapůjčen náhradní telefon po dobu opravy jeho přístroje, nesmí na zapůjčeném telefonu provádět jakékoli úpravy technické, softwarové či jiné. V případě ztráty, odcizení či poškození bude po zákazníkovi požadována náhrada za vzniklou škodu. V tomto případě má servis nárok na finanční náhradu ve výši plné pořizovací ceny daného modelu přístroje. V případě ztráty nebo poškození příslušenství k zapůjčenému telefonu je zákazník povinen zajistit jejich náhradu, pouze však originální příslušenství výrobce, případně uhradit vzniklou škodu servisu. Servis má právo odmítnout zájemce o zapůjčení náhradního telefonu dle vlastního uvážení. Změna podmínek vyhrazena.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu FixThat.cz nebo prostřednictvím jakékoli pobočky či odběrného místa FixThat jsou závazné. Předáním zařízení k opravě a podepsáním předávacího protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy za zboží či smlouvy za provedený servisní úkon. Kupní smlouva i smlouva o provedení servisního úkonu vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně osobní odběr v kamenných prodejnách nebo na odběrných místech FixThat
 • Vlastnické právo ke zboží a provedeným servisním úkonům přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny či servisní ceny za provedenou opravu, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu FixThat.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 • Ceny příslušného zboží či ceny servisního úkonu si může zákazník ověřit u jednotlivých položek v ceníku. Cena za případnou dopravu je uvedena na předávacím protokolu. Ceny u produktů jsou uvedeny včetně DPH a jsou konečné.
 • Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodborným zásahem do vnitřku přístroje ze strany kupujícího. Rovněž neručí za problémy vzniklé instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 • Do servisu jsou přístroje přijímány bez sim karet a bez příslušenství, které nejsou předmětem opravy. U přístrojů Apple si je zákazník vědom toho, že v případě blokování Apple ID nebo pokud je aktivní služba FMI (tj. Find My iPhone), může se prodloužit doba opravy nebo nemusí být oprava provedena vůbec.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v průběhu opravy sjednanou cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky nebo v průběhu opravy ke zjištění nových závad či jiných poškození, které mají vliv na celkovou cenu zakázky. V těchto případech si prodávající vždy vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny na straně zákazníka.
 • Termín dokončení opravy je předběžný a je dohodnut před uzavřením smlouvy. V případě nemožnosti dokončit opravu v uvedeném termínu, je servis povinen o této změně informovat zákazníka. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailem.
 • Zákazník podpisem předávacího protokolu souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady opravovaných telefonů (v jejichž důsledku může dojít k ,,zhroucení´´ přístroje), a dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad. Jedná se převážně o tzv. SKRYTÉ VADY, které se mohou projevit ihned nebo po delším časovém odstupu. Jedná se hlavně o přístroje po pádu, nárazu, s hrubým mechanickým poškozením s nemožností otestování před přijetím do opravy nebo u přístroje po kontaktu s kapalinou, u kterých nelze zaručit dlouhodobý bezproblémový chod.
 • Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
 • Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je FixThat pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)
 • Odchylná ujednání v předávacím protokolu mají před zněním těchto servisních podmínek přednost.
 • Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží, či servisní úkon. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Objednání zboží či servisního úkonu je možné těmito způsoby: 


  • 1) využitím online formuláře na stránkách www.FixThat.cz
  • 2) osobním objednáním na kterékoli z našich poboček či odběrných míst nebo telefonicky. 
Naši pracovníci jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku na telefonním čísle 608907555 od 8.00 do 17.00 hod. Provozní doba ve státních svátcích se může lišit).
 • V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 2 měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Servisní místo si také může účtovat, podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH /den.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Odstavec platí při vrácení nového, zakoupeného zboží, neplatí pro servisní úkony a bazarové nebo repasované zboží. Kupující má právo, dle odstavce 6, Objednávka a uzavření kupní smlouvy, podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.  
 • Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zákazník bude dodavatelem kontaktován.
 • V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
 • V případě zasílání hotové zakázky přepravní službou k vám slouží podepsání převzetí zásilky zároveň jako stvrzení, že byla zakázka dokončena.

Průběh reklamace, práva a povinnosti prodávajícího (servis) a kupujícího (zákazník)

 • Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv, a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.
 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
 • Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
 • V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.
 • V případě, že zákazník odmítne předat reklamovaný výrobek k posouzení závady, servis není povinen zákazníkovi nahrazovat případnou vzniklou škodu jakýmkoli způsobem viz. bod 4.
 • Zákazník bere na vědomí, že reklamováním přístroje nevzniká automaticky nárok na vrácení peněz. Tento nárok vzniká v případě 4 reklamací přístroje se stejnou závadou.

Průběh reklamace, práva a povinnosti prodávajícího (servis) a kupujícího (zákazník)

Platební podmínky zákazníka jsou následující:
dobírkou – při převzetí zásilky přepravní službou případně pracovníkem FixThat
převodem – při převzetí zásilky přepravní službou případně pracovníkem FixThat
v hotovosti – při převzetí zásilky, či platby za servisní úkon v místě osobního odběru v kamenné pobočce FixThat nebo na kterémkoli z odběrných míst FixThat V případě osobního odběru je možnost platit také bankovním převodem – na základě objednávky. Na Váš e-mail bude našim pracovníkem či automatickým systémem zaslán potvrzující email. Jakmile se platba připíše na našem účtu (předpoklad 1-2 pracovní dny, dle transakcí bankovní společnosti), bude Vám zasláno zboží včetně fakturového dokladu na Vámi uvedenou adresu pro zaslání zboží. V případě platby bankovním převodem za provedený servisní úkon bude bankovní transakce zúčtována až po převzetí zboží zákazníkem.
 

Práva a povinnosti při expedici kurýrní službou

Povinnost prodávajícího:

Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i fakturu.

Povinnost kupujícího:

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy či provedeného servisního úkonu.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

FixThat, Na Pastvisku 4, 747 05, Opava

Pobočka: Ratibořská 117, 74705, Opava

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád firmyFixThat, Na Pastvisku 4, 747 05, Opava IČ 06474241(dále jen „prodávající“), upravuje postup reklamace zboží zakoupeného od prodávajícího.
1.2. Kupující potvrzuje, že se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího seznámil a zavazuje se jimi řídit. To stvrzuje svým podpisem kupní smlouvy, kterou prodávající vždy vystavuje k zakoupenému zboží.
1.3. Jsou-li v tomto Reklamačním řádu obsažené pojmy definovány jinak než v Obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost definice Reklamačního řádu. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, který mu přisuzují Obchodní podmínky. Není-li určitý pojem definován Obchodními podmínkami, užívá se ve významu obvykle mu přisuzovaném právními předpisy.
1.4. Prodávající vystavuje ke všemu kupujícím zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu nebo prodejku, kupní smlouvu), který obsahuje všechny zákonem předepsané údaje, především však název zboží, jeho cenu, množství, sériové číslo apod.). Takový doklad slouží zároveň jako doklad o záruce (záruční list) a je vystavován vždy.
1.5. Písemné potvrzení o záruce, popísuje a vysvětluje obsah poskytované záruky, uvádí její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, prodávající zároveň uvádí, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží, a lze jej kdykoli shlédnout na naších internetových stránkach https://fixthat.cz/obchodni-podminky

 1. DÉLKA ZÁRUKY

2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
2.2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, pokud je nové, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tato úprava se nevztahuje na zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, repasované, bazarové, nekompletní atd.). Na skutečnost, že se při prodeji jedná o zboží prodávané bez zákonné záruky ve smyslu předchozí věty je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Při prodeji věcí použitých neodpovídá prodávající za vady nad rámec míry jejich používání či opotřebení, které vykazovalo zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím, a to s tím, že práva kupujícího z vad zboží zanikají v tomto případě uplynutím 6 měsíců od převzetí zboží. Na skutečnost, že vady zboží lze uplatnit pouze ve 6-ti měsíční lhůtě je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a tato skutečnost je znovu uvedena na https://fixthat.cz/servisni-podminky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu nekompletnosti či z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána a na vady, které si způsobí kupující sám.
2.3. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou běží reklamační řízení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží z důvodu vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V tomto případě končí lhůta 6 měsíců od převzetí původního (reklamovaného) zboží.

2.4. Zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, repasované, bazarové, nekompletní atd.) nelze vrátit prodávajícímu z důvodu nespokojenosti zákazníka se zbožím. Neboť zákazník byl se stavem zboží seznámen, a to stvrzuje i svým podpisem na kupní smlouvě vystavené ke zboží. V takovém případě je pouze na prodávajícím, zda kupujícímu zboží vymění za jiný výrobek, ale není to jeho povinností.
2.5. Lhůtu k uplatnění práv z vad zboží nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívání a dodržování pokynů.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující se zavazuje bezprostředně po předání překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s přepravním listem a kupní smlouvou, dále zásilky, která je neúplná či poškozená. Rozhodne-li se kupující zásilku přes poškození či neúplnost převzít, zavazuje se popsat veškeré poškození či nedostatky v předávacím protokolu přepravce.
3.2. Doručování neúplné či poškozené zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@FixThat.cz. Kupující se zavazuje sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Dodatečná námitka neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky zbavuje kupujícího práva věc reklamovat, důkazní břemeno prokázání rozporu s kupní smlouvou však ponese kupující.

3.3. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna na adrese Dr. Martínka 1590/6, Ostrava-jih-Hrabůvka 700 30, OC Špalíček – 2. patro. Kupující nemůže provést reklamaci zboží na ostatních pobočkách prodávajícího.
3.4. Kupující může zaslat reklamované zboží také přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být viditelně označen slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu resp. záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího včetně jeho adresy a telefonního čísla. Pokud nebude dodržen stanovený reklamační postup, nemůže být reklamační řízení zahájeno.
3.5. Platnost záruky dokládá kupující předložením (či doložením) nákupního dokladu, v případě, že již bylo zboží v minulosti reklamováno, přiloží (či doloží) také doklad o vyřízení dřívější reklamace. Má-li reklamovaný výrobek sériové číslo, musí odpovídat číslu uvedenému na přiložených dokladech.
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje plnou kompatabilitu prodaného zboží s dalšími elektronickými součástmi či softwarovými aplikacemi zboží, ledaže jejich funkčnost byla kupujícím výslovně požadovaná a prodávajícím potvrzena. V případě, že prodávající u určitého zboží výslovně uvádí seznam kompatibilních či nekompatibilních doplňků, má se zato, že se s ním kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
3.7Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku takového postupu vzniklé, a to ani pokud takové použití nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití a obsluze. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodové síti.
3.8.
 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání zboží. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu.
3.9. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (pokud taková činnost není vzhledem ke zboží obvyklá a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky či plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 5. poškozením virem
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit jeho legální původ nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží či změnou jeho parametrů
 9. u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 10. při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware čí operačního systému
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

3.10. Uvedená omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny, sepsány do kupní smlouvy nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze rozumně očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
3.11. V případě, že je zbožím software, vztahuje se poskytovaná záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškozena poškrábáním, apod.) Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeť, obálka, obal) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již jeho samotným stažením. To neplatí, je-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
3.12. Zboží předané k reklamaci je prodávajícím testováno pouze na závadu uvedenou v reklamačním formuláři či reklamačním listu. Charakter závady je vždy nutno uvést písemnou formou.
3.13. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není deklarovaný výrobek (např. mobilní telefon), ale nekorektní instalace software (aplikace), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující nebo 3. osoba, bude reklamace zamítnuta.
3.14. Při předání mobilního telefonu nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je kupujícímu doporučeno vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zajištění jejich ochrany proti možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.
3.15. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.
3.16. Prodávající má právo zamítnout přijatou reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
3.17. Týká-li se reklamace zařízení, které má LCD displej, upozorňuje prodávající kupujícího na skutečnost, že dle normy ISO 13406-2 každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15″), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.
Výrobky LCD jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

3.18. Kupující bere na vědomí, že v případě úpravy zařízení na míru kupujícího (např. instalace nové baterie, aplikace ochranného skla či polymeru, dokoupení ochranného obalu či jiného příslušenství) nebude kupujícímu v případě vrácení zboží vrácena částka za tyto doplňky a úpravy zařízení na míru. V případě vrácení zboží nebudou kupujícímu uhrazeny náklady na dopravu a balné.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Je-li kupující zároveň spotřebitelem, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě kupujícího-podnikatele, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do 40 dnů.
4.2. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
4.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba také neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky na číslo, které uvedl již při nákupu.
4.5. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamačního řízení kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
4.6  V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 2 měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Servisní místo si také může účtovat, podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH /den.
4.7.
 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

 1. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

5.1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak a nejedná-li se o použité, repasované zboží.
5.2. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží kupující užívá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
5.3. Kupující bere na vědomí, že obvyklá živostnost může být uvedena u nabízeného zboží a potvrzuje, že se s ní před uzavřením kupní smlouvy seznámil. 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
6.2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách FixThat, nebo na webu: https://fixthat.cz/servisni-podminky

 

Dobrý den, Chtěli bychom Vás inforomovat, že zákazky objednáné od 8.6 do 16.6. budou řešeny od 19.6.